Ghana

Vehicles and passengers
Akosombo Kpando Kete-Krachi Yeji
Adowso Ekye
Agordeke Kpando
Yeji Makango
Kete-Krachi Kejeji
Dambai Dodoikope