Ghana

Véhicules et passagers
Akosombo Kpando Kete-Krachi Yeji
Adowso Ekye
Agordeke Kpando
Yeji Makongo
Kete-Krachi Kejeji
Dambai Dodoikope